Asbestin vaikutukset ympäristölle: Uhka ekosysteemeille

VEKRABOND
19 heinäkuun, 2023

Asbesti on pitkään tunnettu materiaali sen erinomaisten ominaisuuksien vuoksi, mutta samalla se kätkee sisäänsä vakavan terveysuhan sekä ympäristöriskejä. Tässä artikkelissa tarkastelemme asbestin vaikutuksia ympäristöön, erityisesti sen leviämistä ja saastuttavaa vaikutusta sekä terveydellisiä seurauksia.

Sisällysluettelo

Asbestin lähteet ja leviäminen ympäristöön

Asbestin käyttöhistoria

Asbestin käyttö juontaa juurensa tuhansien vuosien taakse, ja sen ominaisuuksia on arvostettu eri kulttuureissa ympäri maailmaa. Antiikin Roomassa asbestia hyödynnettiin esimerkiksi vaatteissa ja hautaustavoissa sen palamattomuuden vuoksi. Teollisen aikakauden myötä asbestin käyttö laajeni merkittävästi.

1900-luvun alussa asbestin suosio kasvoi voimakkaasti sen erinomaisten ominaisuuksien, kuten palonkestävyyden, lämmöneristyskyvyn, kestävyyden ja kemiallisen kestävyyden, ansiosta. Sitä alettiin käyttää laajasti rakentamisessa, erityisesti asbestisementtilevyjen, putkien, kattojen, eristeiden ja jarrujen valmistuksessa. Lisäksi asbestia käytettiin laajasti teollisuudenaloilla, kuten laivanrakennuksessa, autoteollisuudessa ja sähköteknologiassa.

Asbestin lähteet ympäristössä

Yksi merkittävimmistä asbestin lähteistä ympäristössä ovat rakennukset, jotka sisältävät asbestia. Vanhemmat rakennukset, jotka on rakennettu ennen asbestin käytön kieltämistä, saattavat sisältää asbestipitoisia materiaaleja, kuten kattolevyjä, eristeitä, putkieristeitä ja lattiamateriaaleja. Kun nämä materiaalit vanhenevat, asbestikuidut voivat vapautua ilmaan.

Lisäksi asbestia voi esiintyä luonnossa, erityisesti mineraalimuodossa. Asbestia esiintyy usein kivissä ja maaperässä luonnollisena mineraalina, joka voi joutua ympäristöön esimerkiksi eroosion seurauksena. Tämä voi johtaa asbestin leviämiseen ympäristössä laajemmalti.

Asbestin leviäminen ilmaan, veteen ja maaperään

Asbestikuidut voivat vapautua ilmaan monissa eri tilanteissa. Esimerkiksi asbestin sisältävien materiaalien purkaminen, huonokuntoisten tuotteiden käsittely tai liikenne saattavat aiheuttaa kuitujen vapautumista ilmaan. Lisäksi luonnollinen eroosio voi irrottaa asbestikuituja maaperästä ja pöly päätyy ilmaan. Kuidut voivat levitä kauas ja pysyä ilmassa pitkiäkin aikoja, mikä lisää hengitysteiden altistumisen riskiä ihmisille ja eläimille.

Veden saastuminen asbestilla voi tapahtua esimerkiksi asbestipitoisten vesijohtojen korroosion seurauksena. Asbestikuidut voivat liueta veteen ja päätyä vesistöihin. Tämä aiheuttaa riskin vesieläimille ja kasveille, jotka voivat altistua asbestille vedessä eläessään tai vettä käyttäessään.

Maaperän saastuminen asbestilla voi tapahtua luonnollisen eroosion kautta tai asbestin sisältävien materiaalien hajotessa maahan. Asbestikuidut voivat kertyä maaperään ja säilyä siellä pitkiä aikoja. Maanviljely ja kasvien kasvattaminen saastuneessa maaperässä altistavat kasvit asbestille, mikä voi vaikuttaa niiden kasvuun ja ravinteiden imeytymiseen.

Asbestin leviäminen ympäristöön on monimutkainen ongelma, joka vaatii tehokkaita toimenpiteitä asbestin käytön rajoittamiseksi, asianmukaisia purkamiskäytäntöjä ja huolellista jätteenkäsittelyä.

Ympäristön saastuminen asbestilla

Asbestikuidut voivat levitä ympäristöön ja aiheuttaa saastumista sekä haitallisia vaikutuksia eri ekosysteemeille. Asbestin saastuttava vaikutus ilmassa, vedessä ja maaperässä on vakava huolenaihe.

Ilman saastuminen

 • Asbestikuitujen leviäminen ilmassa:
  Asbestikuitujen vapautuminen ilmaan voi tapahtua monista lähteistä, kuten rakennusten purkamisesta, asbestia sisältävien tuotteiden huonosta kunnossapidosta tai luonnollisen eroosion seurauksena. Kun asbestikuidut vapautuvat ilmakehään, ne voivat leijua ilmassa pitkiäkin matkoja ja levitä laajalle alueelle. Tämä leviäminen lisää altistumisriskiä, kun kuidut hengitetään sisään.
 • Hengitysteiden altistuminen:
  Asbestikuitujen hengittäminen voi aiheuttaa vakavia terveysriskejä ihmisille ja eläimille. Kun asbestikuidut pääsevät hengitysteihin, ne voivat jäädä sinne ja aiheuttaa vaurioita keuhkoille ja muille hengityselimille. Pitkäaikainen altistuminen asbestille voi johtaa vakaviin sairauksiin, kuten keuhkosyöpään, mesotelioomaan ja keuhkopussin sairauksiin.

Veden saastuminen

 • Asbestin pääsy vesistöihin:
  Asbestikuidut voivat päätyä vesistöihin useista lähteistä. Esimerkiksi asbestipitoisten vesijohtojen korroosio voi aiheuttaa asbestikuitujen liukenemista veteen. Lisäksi asbestikuidut voivat päätyä vesistöihin esimerkiksi sademäärän tai luonnollisen eroosion seurauksena. Tämä voi tapahtua erityisesti alueilla, joissa asbestipitoisia kiviä tai maaperää esiintyy luonnostaan.
 • Vaikutukset vesiekosysteemeille:
  Kun asbestikuidut päätyvät vesistöihin, ne voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia vesieläimille, kasveille ja muille vesiekosysteemin osille. Asbestikuidut voivat kerääntyä eläviin organismeihin ja aiheuttaa myrkyllisiä vaikutuksia niiden terveydelle ja lisääntymiskyvylle. Tämä voi johtaa ekosysteemien häiriöihin ja biodiversiteetin vähenemiseen.

Maaperän saastuminen

 • Asbestin kertyminen maaperään:
  Asbestikuidut voivat kertyä maaperään eri lähteistä, kuten rakennusten purkamisesta tai asbestipitoisten materiaalien hajotessa maahan. Kuidut voivat säilyä maaperässä pitkiä aikoja ja muodostaa paikallisia saastuneita alueita. Tämä lisää altistumisriskiä kasveille ja muille maaperän organismeille.
 • Maanviljelyn ja kasvien altistuminen:
  Kun maaperässä on asbestikuituja, maanviljely ja kasvien kasvattaminen saastuneella alueella altistaa kasvit asbestille. Asbestikuidut voivat kiinnittyä kasvien juuriin tai imeytyä niiden soluihin, mikä voi vaikuttaa kasvien kasvuun, ravinteiden imeytymiseen ja terveyteen. Tämä voi aiheuttaa ongelmia maataloustuotannolle ja ekosysteemien tasapainolle.

  Asbestin leviäminen ympäristöön on monitahoinen ongelma, joka vaatii huolellista riskienhallintaa ja toimenpiteitä. On tärkeää pyrkiä rajoittamaan asbestin lähteitä ja vähentämään sen vapautumista ympäristöön, sekä torjua asbestin saastumisen vaikutuksia ilmaan, veteen ja maaperään.

Asbestin vaikutukset luontoon ja ekosysteemeihin

Kasvien ja eläinten altistuminen

Asbestikuitujen saastuttama ympäristö voi aiheuttaa suoran altistumisen kasveille ja eläimille. Asbestikuidut voivat tarttua kasvien pinnalle tai imeytyä juuriston kautta. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä kasvien kasvuprosesseissa, kuten ravinteiden imeytymisessä ja vedensaannissa. Kasvien heikentynyt kunto voi vaikuttaa niiden lisääntymiskykyyn ja selviytymiseen.

Eläimet, kuten hyönteiset, pienet nisäkkäät, linnut ja kalat, voivat altistua asbestille syödessään saastuneita kasveja tai eläessään saastuneessa ympäristössä. Asbestikuidut voivat kerääntyä eläinten elimistöön ja aiheuttaa terveysongelmia, kuten hengityselinten sairauksia, ruoansulatusongelmia ja lisääntymishäiriöitä. Eläinten altistuminen asbestille voi vaikuttaa niiden populaatioihin ja vaarantaa niiden selviytymisen.

Ekosysteemien häiriintyminen

Asbestin läsnäolo ympäristössä voi aiheuttaa häiriöitä ekosysteemien toimintaan ja rakenteeseen. Kun kasvit kärsivät asbestin aiheuttamista vaikutuksista, se voi vaikuttaa ruokaketjuihin ja ravintoverkkoihin. Pienten nisäkkäiden ja hyönteisten populaatiot voivat vähentyä, mikä puolestaan vaikuttaa ravintoketjun yläpäässä oleviin saalistajiin, kuten linnut ja nisäkkäät. Tämä voi aiheuttaa ekosysteemien epätasapainoa ja vaikuttaa lajien monimuotoisuuteen.

Biodiversiteetin uhanalaisuus

Asbestin vaikutukset ympäristöön voivat johtaa biodiversiteetin vähenemiseen ja uhanalaisten lajien lisääntymiseen. Kun elinympäristöt saastuvat asbestilla, se voi vaikuttaa eri lajien kykyyn selviytyä ja lisääntyä. Erityisen haavoittuvaisia ovat lajit, jotka ovat erikoistuneet tietylle elinympäristölle tai joiden elinkierto on sidoksissa tiettyihin kasveihin tai eläimiin. Biodiversiteetin menetys voi vaikuttaa ekosysteemien kestävyyteen ja niiden kykyyn tarjota ekosysteemipalveluita, kuten ravintoa, pölytystä ja vedenpuhdistusta.

Asbestin vaikutukset luontoon ja ekosysteemeihin korostavat tarvetta torjua asbestin saastumista ympäristössä ja suojella luonnon monimuotoisuutta. Säännöllinen seuranta ja valvonta asbestin esiintymisestä sekä asianmukainen puhdistus ja hävittäminen ovat keskeisiä toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää asbestin vaikutuksia luontoon ja ekosysteemeihin.

Asbestin vaikutukset ihmisen terveydelle

Ammattialtistuminen

Ammattialtistuminen asbestille on yksi merkittävä terveysriski. Työntekijät, jotka ovat olleet jatkuvassa kontaktissa asbestin kanssa, kuten rakennustöissä, asbestiteollisuudessa tai asbestipitoisia tuotteita käsitellessään, ovat alttiimpia vakaville sairauksille.

Asbestisairaudet työperäisesti altistuneilla:
Pitkäaikainen altistuminen asbestille voi johtaa vakaviin sairauksiin. Keuhkosyöpä on yksi yleisimmistä asbestin aiheuttamista sairauksista työntekijöillä, jotka ovat altistuneet hengitysteitse asbestikuiduille. Mesoteliooma on harvinainen, mutta erittäin aggressiivinen syöpä, joka voi kehittyä keuhkopussin, vatsakalvon tai sydänpussin alueella asbestialtistuksen seurauksena. Muita asbestin aiheuttamia sairauksia ovat keuhkopussin paksuuntuminen (pleuran paksuuntuminen) ja keuhkoputkien limakalvon sairaudet.

Epäsuora altistuminen

Epäsuora altistuminen asbestille ympäristön kautta on myös huolenaihe. Asbestikuidut voivat kulkeutua sisätiloihin, kuten asuntoihin ja työpaikoille, erityisesti vanhoista rakennuksista, jotka sisältävät asbestia tai joissa on ollut asbestipitoisia materiaaleja. Tämä altistuminen voi tapahtua asbestin leviämisen seurauksena ilman, veden tai maaperän kautta.

Asbestisairauksien riskit ympäristön kautta:
Ihmisten epäsuora altistuminen asbestille ympäristön kautta voi aiheuttaa samanlaisia terveysriskejä kuin ammattialtistuminen. Altistuminen sisäilman asbestikuiduille voi tapahtua erityisesti rakennusten purkamisen, huonokuntoisten asbestimateriaalien kunnossapidon tai ilmanvaihtojärjestelmien kautta. Tämä altistuminen voi lisätä keuhkosyövän, mesoteliooman ja muiden asbestin aiheuttamien sairauksien riskiä.

Pitkän aikavälin seuraukset

Asbestin aiheuttamat sairaudet voivat kehittyä hitaasti ja ilmetä vasta vuosikymmenten kuluttua altistumisesta. Pitkän aikavälin seuraukset ovat vakavia ja voivat vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun ja selviytymiseen. Asbestin aiheuttamat sairaudet, kuten keuhkosyöpä ja mesoteliooma, ovat usein vaikeita hoitaa, ja niillä voi olla huono ennuste.

On tärkeää suojautua asbestin aiheuttamilta terveysriskeiltä ja minimoida altistuminen asbestille. Asianmukaiset suojatoimenpiteet, kuten asianmukainen henkilösuojainten käyttö, altistumisen rajoittaminen ja asbestin torjuntatoimenpiteet, ovat avainasemassa työpaikoilla. Lisäksi rakennusten purkamisessa ja kunnossapidossa on noudatettava asianmukaisia turvallisuuskäytäntöjä.

Asbestin torjunta ja riskienhallinta

asbestipurku työntekijä

Asbestin poistaminen ja hävittäminen

Asbestin poistaminen ja asianmukainen hävittäminen ovat keskeisiä toimenpiteitä asbestin torjunnassa. Vanhojen rakennusten, jotka sisältävät asbestia tai asbestipitoisia materiaaleja, purkaminen ja korvaaminen turvallisilla vaihtoehdoilla ovat tärkeitä toimenpiteitä asbestin leviämisen estämiseksi. Asbestipitoisten materiaalien asianmukainen käsittely ja hävittäminen on tärkeää varmistaa, että asbesti ei päädy ympäristöön tai altista työntekijöitä ja ympäristöä vaarallisille kuiduille.

Lainsäädäntö ja säännökset

Lainsäädäntö ja säännökset asbestin käytöstä ovat merkittävä osa asbestin torjuntaa. Useimmissa maissa on asetettu tiukat rajoitukset asbestin käytölle ja säännöt sen turvalliselle käsittelylle. Esimerkiksi asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa on kielletty monissa maissa tai sitä on rajoitettu tiukasti. Suomessa asbestin käyttö on kokonaan kielletty. Lisäksi on olemassa erityisiä ohjeita ja standardeja asbestin poistamiselle ja hävittämiselle, joiden noudattaminen on tärkeää asbestin turvallisen käsittelyn varmistamiseksi.

Riskien ennaltaehkäisy

Riskien ennaltaehkäisy on tärkeä osa asbestin torjuntaa. Asbestin käyttöä välttävät käytännöt ja korvaavien turvallisten materiaalien käyttö rakentamisessa ja teollisuudessa ovat keskeisiä riskien vähentämisessä. Lisäksi on tärkeää kouluttaa ja tiedottaa työntekijöitä, jotka voivat altistua asbestille työssään, riskien tunnistamiseen ja asianmukaiseen suojaamiseen. Hyvät työskentelykäytännöt, kuten pölyntorjunta, ilmanvaihdon hallinta ja henkilösuojainten käyttö, ovat välttämättömiä asbestipitoisessa ympäristössä työskennellessä.

Asbestin torjunta ja riskienhallinta edellyttävät yhteistyötä kaikilta osapuolilta, mukaan lukien viranomaiset, yritykset, työntekijät ja yhteisöt. On tärkeää jatkaa tutkimusta asbestin vaikutuksista ja kehittää entistä parempia menetelmiä sen torjumiseksi. Asbestin leviämisen ja altistumisen vähentäminen on ratkaisevaa ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Tulevaisuuden näkymät ja toimenpiteet

Asbestin korvaavat materiaalit ja menetelmät

Asbestin korvaaminen turvallisilla vaihtoehdoilla on keskeinen askel asbestin torjunnassa. Tutkimus ja kehitys ovat keskittyneet etsimään ja kehittämään uusia materiaaleja ja menetelmiä, jotka voivat täyttää samat tekniset vaatimukset kuin asbesti, mutta ilman sen haitallisia terveysriskejä. Esimerkiksi erilaiset keraamiset, lasikuitu- ja kuitusementtimateriaalit ovat jo osoittaneet potentiaalia korvaajina asbestipitoisille materiaaleille. Lisäksi modernit eristys- ja palonsuojausmenetelmät tarjoavat vaihtoehtoja asbestin käytölle rakennusten materiaaleissa.

Tutkimus ja kehitys asbestin torjunnassa

Jatkuvat tutkimukset ja kehitys asbestin torjunnassa ovat välttämättömiä, jotta voidaan ymmärtää paremmin asbestin vaikutuksia ympäristölle ja terveydelle sekä kehittää tehokkaampia torjuntamenetelmiä. Tämä sisältää tutkimuksen asbestin käsittelymenetelmistä, purkamistekniikoista ja asbestipitoisten jätteiden käsittelystä. Lisäksi tutkimus on tärkeää uusien testausmenetelmien ja -laitteiden kehittämiseksi asbestin havaitsemiseksi ja mittaamiseksi ympäristössä.

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Ympäristötietoisuuden lisääminen on tärkeää asbestin torjunnassa ja riskienhallinnassa. Tämä sisältää tiedotuskampanjat, koulutusohjelmat ja julkisen tiedon levittämisen asbestin vaaroista, sen käytön rajoituksista, turvallisista purkamiskäytännöistä ja asianmukaisesta jätteenkäsittelystä. Tietoisuuden lisääminen auttaa sekä ammattilaisia että yleisöä ymmärtämään asbestin riskejä ja edistää turvallisia toimintatapoja asbestin torjunnassa.

Tulevaisuudessa tavoitteena on vähentää asbestin käyttöä ja altistumista sen aiheuttamille riskeille. Yhteistyö kansainvälisten viranomaisten, tutkimuslaitosten, yritysten ja yhteisöjen välillä on tärkeää asbestin torjunnan edistämiseksi. Yhdistettynä jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen kanssa tämä auttaa vähentämään asbestin vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, ja lopulta luomaan turvallisemman ympäristön tuleville sukupolville.

Johtopäätökset

Asbestin vaikutukset ympäristölle ja terveydelle

Asbestin vaikutukset ympäristölle ja terveydelle ovat merkittäviä ja huolestuttavia. Asbestin saastuminen ilmaan, veteen ja maaperään aiheuttaa vakavia riskejä niin ekosysteemeille kuin ihmisten terveydelle. Ilmassa leijuvat asbestikuidut voivat aiheuttaa hengityselinsairauksia, kuten keuhkosyöpää ja mesotelioomaa, kun niitä hengitetään sisään. Asbestin pääsy vesistöihin voi vaikuttaa vesiekosysteemeihin ja saastuttaa juomaveden. Lisäksi asbestikuitujen kertyminen maaperään voi altistaa maatalouskasvit ja elinympäristössä elävät eläimet asbestille, mikä aiheuttaa riskin ravintoketjussa ja ekosysteemien tasapainolle.

Tarve jatkaa asbestin torjuntaa ja tiedon levittämistä

Vaikka asbestin käyttö on monissa maissa kielletty tai rajoitettu, asbestin vaikutukset ympäristölle ja terveydelle jatkuvat edelleen olemassa olevista lähteistä ja saastuneista ympäristöistä. On tärkeää jatkaa asbestin torjuntaa ja tiedon levittämistä laajemmalle yleisölle. Tämä sisältää säännösten ja määräysten tiukentamisen, asbestin poistamisen ja hävittämisen asianmukaiset menetelmät sekä riskien ennaltaehkäisyn ammattialtistumisessa ja epäsuorassa altistumisessa. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa tutkimusta ja kehitystä uusien ja turvallisempien materiaalien ja menetelmien löytämiseksi asbestin korvaamiseksi. Ympäristötietoisuuden lisääminen ja koulutus auttavat ihmisiä ymmärtämään asbestin vaarat, tunnistamaan asbestin lähteet ja edistämään turvallisia käytäntöjä asbestin torjunnassa.

Vain jatkamalla asbestin torjuntaa ja tiedon levittämistä voimme suojella ympäristöä ja ihmisten hyvinvointia asbestin aiheuttamilta riskeiltä. Tämä edellyttää yhteistyötä ja sitoutumista kaikilta osapuolilta, mukaan lukien hallitukset, yritykset, tutkimuslaitokset ja yksilöt. Kestävien ratkaisujen löytäminen asbestin vähentämiseksi ja sen korvaavien turvallisten vaihtoehtojen edistäminen ovat välttämättömiä askelia kohti asbestittomampaa ja terveellisempää ympäristöä tuleville sukupolville.

Löysitkö etsimäsi?

Ole hyvä ja ota yhteyttä jos voimme palvella.

Ota yhteyttä käyttämällä viereistä lomaketta, puhelimitse tai sähköpostitse.

Vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
VEKRABOND OY
 • Y-tunnus : 1069933-7
 • Osoite : Siltaniityntie 142, 06500 Porvoo
 • Pankki : FI84 4050 2620 007796 (Aktia)

Yhteystiedot

 • Vekrabond Oy
  1069933-7
 • Siltaniityntie 142,
  06500 Porvoo
 • Aktia Pankki
  FI84 4050 2620 007796
 • 0400-492-465
 • lars.virtanen@pp1.inet.fi
COPYRIGHT © 2023 VEKRABOND OY